OTOMOTİV

KAMPANYALAR

Konut Sigortası

Konut Sigortası

Kasım ayı boyunca konut sigortalarında %30'a varan indirim oranları ile poliçenizi hemen yaptırın, evinizde oluşabilecek bilinmedik ani hasarlara karşı tedbrinizi birlikte alalım.

Sizler için Türkiye'nin en iyi 10 şirketinden, farklı paket alternatifleri ile en fiyata hazırlayacağımız teklifler için bizi arayınız.

İletişim : 0224 218 18 00  / 0532 139 74 65 / 0541 459 43 40

 

Sizi Arayalım

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

ŞENTÜRK OTO MOTORLU ARAÇLAR MADENCİLİK NAKLİYE SAN. VE TİC. A.Ş 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ( KVKK ) BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ
Başarı öncelikli çalışma anlayışımız ile yüzde yüz müşteri memnuniyeti odağında satış ve servis çalışmalarımızda sürekliliği sağlamanın yanı sıra, etik değerleri benimsemiş ve aidiyet duygusuna sahip personelimizle; şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na ve ilgili mevzuata uygun olarak, kişisel verilerinizin işlenmesine, korunmasına büyük önem vermektedir.

Veri sorumlusu olan şirketimiz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
Kanunun 10. maddesi uyarınca; Kanunun 10. maddesi uyarınca; şirketimiz faaliyetleri kapsamında, müşteriler, potansiyel müşteriler, tedarikçiler, hizmet sağlayıcıları ile çalışanları ve temsilcileri, iş ortakları, şirket ortakları, çalışanlar, çalışan adayları, ziyaretçiler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinin çalışanları ve ilgili üçüncü kişileri kapsayacak şekilde oluşturulan politikalar ve işbu aydınlatma metni ile sizleri bilgilendiriyoruz.

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ŞENTÜRK OTO MOTORLU ARAÇLAR MADENCİLİK NAKLİYE SAN. VE TİC. A.Ş (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

1-Veri Sorumlusu:

Şentürk Oto Motorlu Araçlar Madencilik Nakliye San. ve Tic. A.Ş (Yeni Yalova Yolu 5. Km, No: 397 Panayır Mah. Osmangazi – Bursa TÜRKİYE, Vergi Dairesi: Ertuğrulgazi, Vergi Numarası: 8090463735, Ticaret Sicil No: 32729 , Mersis No: 0809046373500027); 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3. maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

2-Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında toplanan kişisel verileriniz, kanunda öngörülen ilkelere uygun olarak, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, işlenmektedir. Kişisel verileriniz, şirket faaliyetleri kapsamında aşağıdaki amaçlar doğrultusunda ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir.

Buna göre;

Amaçlarıyla, kişisel verileriniz KVK Kanunun 4., 5. ve 6. maddelerine uygun olarak belirlenen şartlar ve amaçlar doğrultusunda işlenmektedir. Kişisel verileriniz, şirketimizin faaliyetleri dışında başka bir amaçla kullanılmamaktadır. Yukarıda yazılı amaçlar doğrultusunda, şirket
faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere, aşağıda yazılı kişisel verileriniz işlenmektedir.

3- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Şirketimizce işlenen kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVK Kanununun 8., 9. maddelerine uygun olarak aşağıda yazılı amaçlarla ilgili gerçek ve tüzel kişilere aktarılmaktadır.

Buna göre;

Yukarıda sayılan ilgili kişi grupları ile birlikte, eksperlere, danışmanlara, acentelere, aracı firmalara, şirketimizin çalışanları, şirket ortakları, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, şirket faaliyetleri kapsamında hizmet sağlayıcıları, kamu kurumlarına, bakanlıklar, yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile ödeme hizmet mevzuatı hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara mevzuata uygun ve aktarım amacı ile sınırlı olmak üzere kişisel verileriniz aktarılmaktadır.

4. Yurtdışına Veri Aktarımı :
KVK Kanununun 4/2. maddesinde düzenlenen ilkeler uyarınca kişisel verilerini işlemiş olduğumuz ilgili kişilerden ayrı ayrı toplanmak olmak üzere işlenen kişisel veriler ile ilgili Açık Rıza Metinleri almak suretiyle veya Kanunun 5/2., 6/3. maddelerinde öngörülen hallerde, açık rıza aranmaksızın, Kanunun 9. maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettikleri ve ilgili aktarım açısından KVK Kurulundan gerekli izinler alınarak sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.
Şirketimizin Hyundai ve Kia yetkili araç satış ve servis bayiliği faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere, Hyundai ve Kia yetkili Türkiye tedarikçilerin kullandığı yazılım programları vasıtasıyla kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmaktadır. Ayrıca, Point S Türkiye yetkili distribütürü olarak, bayilik sözleşmeleri kapsamında bayiliklerin verilmesi, sözleşmelerin yapılması, araç lastik satışı, bakım, onarım, değişim hizmetleri kapsamında işlenen kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmaktadır. Bu kapsamda, 6698 sayılı yasanın öngördüğü sınırlar çerçevesinde, gerekli tüm tedbirler alınarak, Kurumumuz ile olan hukuki ilişkiniz ve faaliyetiniz kapsamında kişisel bilgileriniz, mevzuata uygun ve aktarım amacı ile sınırlı olarak yurtdışına aktarılabilecektir.

5-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri:
Kişisel verileriniz; şirket faaliyetleri kapsamında, belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, başvuru formlarının doldurulması, sözleşmeler, matbu formların düzenlenmesi, elektronik ortamda ise kullanılan teknolojik yazılım programları üzerinden üyelik oluşturma, e-posta, başvuru formlarının doldurulması, özlük dosyalarının oluşturulması, sözleşmelerin düzenlenmesi, ifası, muhasebe, mali ve sosyal hakların tesisi ve sürdürülmesi için finans bilgilerinin işlenmesi, satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi, kurumsal gelişimin sağlanması amacıyla alınan kişisel verilerin işlenmesi, şirket bina ve eklentilerinin, internet sitesinin ziyaret edilmesi, mobil uygulamalarının kullanılması, çağrı hizmetlerimizi aranması, şikayet yönetim sistemleri, Pazar araştırma şirketleri ve referans yöntemleri kullanılarak, alınan açık rızanız nedenleriyle, şirket çalışanlarının performanslarının değerlendirilmesi amacıyla personel devam kontrol sistemi olan parmak izi sisteminin kullanılması, şirket bina ve eklentilerinde iç ve dış mekan güvenliğini sağlamak amacıyla görüntülü kamera kayıt sisteminin kullanılması suretiyle, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmekte ve toplanmaktadır.

Şirketimizin tabi olduğu yasal düzenlemelere uygun olarak, şirketimizce ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin sözleşmeler ve yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla, kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz kural olarak ilgili kişinin açık rızasına dayalı olarak işlenmektedir.

Ayrıca, şirketimiz ile irtibatınız kapsamında aşağıdaki hallerde açık rıza aranmaksızın kişisel verileriniz işlenmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yasasının 5. ve 6. maddelerine, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 5/1-h. maddesine uygun olarak belirtilen amaçlara sınırlı olarak işlenmekte, toplanmakta ve aktarılmaktadır.

6- Kişisel Veri Sahibinin Hakları ( Başvuru Hakkı ) :

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe(3) göre veri sorumlusu olarak ŞENTÜRK OTO MOTORLU ARAÇLAR MADENCİLİK NAKLİYE SAN. VE TİC. A.Ş adresine, Kişisel Veri Sahibi olan ilgili kişinin ekte yer alan BAŞVURU FORMUNU doldurarak, formun imzalı bir nüshasını şirket adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, Güvenli Elektronik İmza, mobil imza ya da şirketimize bildirdiğiniz ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan Elektronik Posta adresini kullanmak suretiyle info@senturkotomotiv.com.tr adresine e-posta göndererek, İlgili kişinin Şahsi Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresini kullanarak, şirketimize ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine (senturkoto@hs02.kep.tr) elektronik posta göndererek, yapacağınız şahsi başvuru ile, Noter vasıtasıyla yapacağınız başvuru veya KVK Kurumunun belirlediği yöntemlerle ile iletebilirsiniz.

Kanunun 11. maddesi uyarıca; herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili olarak;

6698 sayılı KVK Kanunu 13/1. maddesi uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak amacıyla yapacağınız başvurularınızı yazılı olarak veya KVK Kurumunun belirlediği yukarıda yazılı yöntemlerle Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Şirketimiz, başvuruda yer alan taleplerinizi,
talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret talep edilecektir. Bu kapsamda ilgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilmesi halinde, on sayfaya kadar ücret alınmayacak, on sayfanın üzerindeki her bir sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya karşı verilecek cevabın CD, flaş bellek gibi elektronik kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının gerektirdiği maliyet miktarını geçmeyecektir.

Başvuru Formu için tıklayınız